klrwhizkid

Old Boston, Mo depot, Frisco Train Order Semaphore.

Old Boston, Mo depot, Frisco Train Order Semaphore.
klrwhizkid, Sep 21, 2009